arrow-downjmsystems-smalljmsystems

Čo je to UV žiarenie?

UV žiarenie bolo objavené už v roku 1801 nemeckým fyzikom J. W. Ritterom. Je to elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozsahu 400 - 10 nanometrov. Vo frekvenčnom spektre sa tento rozsah nachádza medzi viditeľným svetlom a röntgenovým žiarením. Podľa množstva vyžarovanej energie sa rozdeľuje do troch skupín - A, B a C. Germicídne, alebo aj baktericídne, žiarenie je relatívne krátka časť svetelného spektra v oblasti UV-C žiarenia s vlnovou dĺžkou 253,7nm.


Ako sa produkuje UV žiarenie?

V praxi sa používajú nízkotlakové trubicové výbojky plnené parou ortuti, prípadne zmesou ortuti s inertným plynom. Trubica je vyrobená z kremičitého skla, aby prepustila aj žiarenie s nižšou vlnovou dĺžkou (bežné sklo UV žiarenie neprepúšťa). Pomocou elektród sa v trubici zapáli tlejivý plazmatický výboj, ktorý vyžaruje fotóny. Vlnová dĺžka vyprodukovaného žiarenia závisí od druhu plynu a elektrických parametrov výboja.

Ako funguje dezinfekcia UV žiarením?

Expozícia živých organizmov UV žiareniu (baktérii, plesní, roztočov ale aj osôb, zvierat a rastlín) spôsobuje fyziologické zmeny, ktoré spočívajú v rozpade niektorých chemických postupností v štruktúre DNA/RNA. Tieto zmeny zamedzujú možnosti rekonštrukcie a prenosu genetickej informácie. Organizmus sa tak nedokáže ďalej rozmnožovať a odumiera. Po dostatočnej expozícii zostáva ožiarené miesto z mikrobiologického hľadiska prakticky sterilné.

Čo je germicídny žiarič ?

Rozlišujeme 2 základné principiálne typy žiaričov - priame a nepriame.

Priame žiariče

Slúžia na priamu expozíciu dezinfikovaného priestoru alebo povrchu. Výhodou je vysoká účinnosť, vysoká opakovateľnosť a predvídateľnosť. Výhodou je aj relatívne krátka doba expozície pri dezinfekcii vzduchu a povrchov. Nevýhodou je, že žiarenie má vážny dopad na všetky živé organizmy, preto sa počas ožarovania nesmie v miestnosti nachádzať žiadna osoba, zviera ani rastlina.

Nepriame žiariče

Funkčne vyvažujú nevýhody priamych žiaričov. Princíp dezinfekcie je rovnaký ako v prípade priameho žiariča, avšak ožarovaný je vzduch pretekajúci cez uzavretý kryt. V aerosólových čiastočkách sa môžu nachádzať nežiaduce mikroorganizmy, ktoré sú následne vystavené pôsobeniu vysokého výkonu germicídneho žiarenia. Po ožiarení je vzduch ventilátorom vyfukovaný naspäť do miestnosti, dôsledkom čoho je možné uzavretý žiarič bezpečne používať aj za prítomnosti osôb.

Legislatíva Slovenskej republiky určuje povinnosť používať v každom zdravotníckom zariadení, najmä v ambulanciách, germicídne žiariče. Viac informácií nájdete vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (link).

Naša ponuka

Vytvorte si aj vy zdravé prostredie na svojom pracovisku a vybavte svoju ambulanciu, fitness centrum, obchod, kanceláriu alebo inú prevádzku vhodným dezinfekčným nástrojom. Radi Vám pomôžeme!

Aktuálny cenník stiahnete tu


Stojanovy ziaric

Tubics 60 (ZGN5510)

Používanie počas celého dňa aj za prítomnosti ľudí. Mobilné prevedenie poskytuje jednoduchú manipuláciu a presun.

 • Výkon 60W (žiarenie UV-C)
 • Prietok 50m³ / hod.
 • Rozmery 1620 x 640 x 640 mm
 • 5m prívodný kábel

Voliteľné prvky:

 • Spínacie hodiny
 • Farebné prevedenie
 • Economy 30W


Tubics D30 (ZG3010)

 • Výkon 30W (žiarenie UV-C)
 • Rozmery 1005 x 35 x 65 mm
 • 5m prívodný kábel

Voliteľné prvky:

 • Spínacie hodiny
 • Pohybový senzor
 • Stojan na kolieskach


Dobule Orezany Box Sikmo Nahlad
Maly ziaric

Tubics D15 (ZG1505)

 • Výkon 15W (žiarenie UV-C)
 • Rozmery 495 x 35 x 65 mm
 • 5m prívodný kábel

Voliteľné prvky:

 • Spínacie hodiny
 • Pohybový senzor
 • Stojan na kolieskach